Udział w projektach

Współpraca w projektach  w roli eksperta ds. dostępności cyfrowej

Projekty w 2022 roku

E-materiały do nauczania

Współpraca w ramach projektu przygotowania materiałów z zakresu medycyny, farmacji oraz arteterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Projekty w 2021 roku

Strategia Dostępności UMCS w Lublinie

Udział w roli eksperta ds. dostępności cyfrowej w projekcie „Strategia Dostępności”.

Politechnika Białostocka

Udział w roli eksperta ds. dostępności cyfrowej. W ramach projektu prowadziłam szkolenia kadry akademickiej, działów administracji, działu informatyki oraz biura osób niepełnosprawnych.

Projekty w 2020 roku

Teatr Śląski w Katowicach

Przygotowanie platformy cyfrowej w projekcie „Katyń – Teoria Barw”.

Projekt Absolwent IT

Udział w projekcie w roli trenera uczestników projektu w zakresie samodzielnego badania poziomu dostępności dokumentów cyfrowych oraz stron internetowych.

Projekty w 2019 roku

Projektowanie Uniwersalne

Udział w projekcie Projektowanie uniwersalne dotyczący opracowania i wdrożenia w ramach programu studiów zajęć obowiązkowych obejmujących projektowanie uniwersalne w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zakres projektu to opracowanie i wdrożenie zajęć obowiązkowych w programie studiów, obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Jako ekspert NCBR w projekcie opracowałam działania na rzecz włączenia cyfrowego w oparciu o standardy dostępności cyfrowej (WCAG).

Strona tytułowa projektu Projektowanie Uniwersalne

Projekty w 2018 - 2019 roku

Międzynarodowy projekt CASTLE

Project CASTLE – New Employability Skills and Business Creation in the Audiodescription and Stubtitling Sector (Nowe możliwości zatrudnienia oraz tworzenia biznesu w sektorze audiodeskrypcji i tworzenia napisów (Castle)) we współpracy z Saša Inkubator Słowenia, Velenje, oraz Partnerami Projektu Uniwersytet w Wolverhampton, Wielka Brytania, ARGO, Włochy, Centro Diego Fabbri, Włochy, Audiosigno, Hiszpania, Centrum Kultury Wrocław-Zachód, Polska 08.04.2018 – 14.04.2018.
Projekt zakończony w kwietniu 2019 we Wrocławiu. Cel projektu to udział w nowoczesnych warsztatach rozwijających kompetencje w zakresie tworzenia audiodeskrypcji oraz napisów dla niesłyszących;

Strona projektu CASTLE

Projekty w 2017 roku

Dostępność Budynku Neofilologii UŚ

Autorski projekt witryny budynku Neofilologii UŚ w Sosnowcu. W ramach projektu zastosowano standardy dostępności WCAG w taki sposób aby każdy użytkownik korzystający z urządzeń mobilnych oraz komputera stacjonarnego mógł z łatwością dotrzeć do informacji tj. lokalizacja jednostek wydziału filologicznego, oferty studiów UŚ oraz sposobu ewakuacji.
Współautorzy projektu: mgr Wojciech Maszlej oraz dr Grzegorz Służałek. Projekt ciągły realizowany w sposób ciągły od 30 czerwca 2017 roku do chwili obecnej.

Strona główna Dostępność Budynku Neofilologii UŚ

Standardy WCAG 2.0

Projekt przeprowadzony na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Szkolenia dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020 z zakresu: zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:

 • przeprowadzenie 6-godzinnego seminarium dnia 29 maja 2017,
 • nagranie webinarium dnia 12 lipca 2017, przygotowanie materiałów propagujących dostępność zasobów cyfrowych zgodnie z WCAG 2.0,
 • przeprowadzenie 6-godzinnego seminarium warsztatowego dnia 29 września 2017.

Projekty w 2016 roku

SMART Urzędnik

Udział w projekcie SMART Urzędnik organizowanym przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w lipcu 2016 roku; w ramach projektu przeprowadziłam 90-minutowy wykład pt. Kolor i kontrast w cyberprzestrzeni – podstawy typografii strony www zgodnie z zasadami WCAG 2.0.

Dostępne urzędy

Audyt dostępności serwisu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie zgodnie z zasadami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Konkurs obejmował dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu do końca grudnia 2015 roku. Projekt serwisu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie został zakwalifikowany do konkursu Stron internetowa bez barier.

Projekty w 2015 roku

Mobility of Youth Workers

Udział w międzynarodowym projekcie „Mobility of Youth Workers” organizowanym przez Gustav Stresemann Institut, Bad Bevensen, Niemcy, w ramach międzynarodowego projektu Living together in Diversity, resolving conflicts, building an inclusive Europe.

W Dialogu

Udział w projekcie Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne. Zaproszenie do udziału w projekcie wystosowane przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.
Projekt realizowany przez Centrum Deliberacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnikę Warszawską, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” oraz Studio Promocji MIT:
 • ekspertyza na temat dostosowania informatycznej platformy do przeprowadzania konsultacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • wykonanie ekspertyzy dostępności platformy W Dialogu zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 przy zastosowaniu aplikacji i narzędzi rekomendowanych przez konsorcjum W3C,
 • przygotowanie raportu Dostępność do nowych technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, w tym Internetu.
 • Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  Dostosowanie zapisów Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w aspekcie komunikacji z osobami z niepełno-sprawnościami.
  Wykonanie I Etapu usługi eksperckiej na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, marzec 2015; str. 26-30 Rozdział: Komunikacja z osobami z różnymi niepełnosprawnościami.
  Wykonanie II Etap usługi eksperckiej: przeprowadzenie warsztatów dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych RPO WSL 2014-2020, nie mniej niż 10 godzin zegarowych.
  W ramach umowy przeprowadzono 5 szkoleń trwających każdorazowo 5 godzin zegarowych.

  Dokument Strategia Województwa Śląskiego 2014-2020

  Projekty w 2014 - 2015 roku

  Nowoczesne kształcenie – pewna przyszłość

  Udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, projekt Nowoczesne kształcenie – pewna przyszłość Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1; prowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o program autorski z zakresu Przekładu audiowizualnego z elementami WCAG 2.0 oraz Narzędzia informatyczne wspomagające tłumaczenie w roku akademickim 2013/2014 semestrze letnim, 2014/2015, semestrze zimowym i letnim, 2015/2016, semestrze zimowym.

  E-podręczniki do kształcenia ogólnego

  E-podręczniki do kształcenia ogólnego, Cyfrowa Szkoła, Ministerstwo Edukacji Narodowej, udział w projekcie na stanowisku redaktora do spraw WCAG, współpraca z CKU, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 23.04.2014 – 15.11.2015:

  • udział w projekcie jako ekspert ds. wdrażania zasad i wytycznych WCAG 2.0 w sposobie przystosowania platformy e-podręczników do potrzeb uczniów z dysfunkcjami wzroku i słuchu,
  • współpraca i koordynowanie prac redaktorów poszczególnych podręczników do kształcenia fizyki, geografii, chemii, biologii, przyrody oraz BHP,
  • przygotowanie i redakcja tekstów alternatywnych do ilustracji, grafiki, wykresów, itd oraz napisów do filmów w podręcznikach cyfrowych objętych projektem (łącznie dodałam teksty alternatywne do 2453 ilustracji oraz zrobiłam korektę 788 ilustracji co łącznie stanowi 3241 ilustracji od 23 kwietnia 2014 do 15 listopada 2015 w ciągu 1310 godzin).

  Projekty w 2014 roku

  Polska Akademia Dostępności

  Przeprowadzenie walidacji automatycznej narzędziem Utilitia ponad 500 stron wybranych witryn podmiotów realizujących zadania publiczne oraz opracowanie raportów częściowych z badania walidacyjnego podmiotów realizujących zadania publiczne. Umowa zawarta z Fundacją Widzialni w ramach projektu Polska Akademia Dostępności w listopadzie 2014 roku.

  W ramach udziału w projekcie przeprowadziłam walidację witryn: 160 szkół publicznych, 160 ośrodków służby zdrowia, 32 ośrodki domów kultury, 16 urzędów wojewódzkich, 66 miast powiatowych oraz gminnych. Łączenie badanie obejmowało 500 witryn.

  Podstrona Polskiej Akademii Dostępności
  Scroll to Top